Soul Kitchen

Όροι Χρήσης

Γενικά
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι όροι πρόσβασης και χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες ο οποίος εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως "Διαδικτυακός Τόπος". Όλοι οι παρακάτω όροι είναι δεσμευτικοί για τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Δεδομένης της έλλειψης παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα στην αποστολή και λήψη παραγγελίας δεδομένου ότι γίνεται μέσω διαδικτύου (online), είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας τους παρακάτω όρους πριν εισάγετε τα στοιχεία σας ή/και την παραγγελία σας.
  • Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας μετά την αποστολή δεν γίνεται.

  • Οι παραγγελίες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών που παραγγέλνουν για πρώτη φορά μπορεί να επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά για λόγους διασφάλισης των υπηρεσιών μας.

  • Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν δύναται να εγγυηθεί την συνεχή λειτουργία του και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του.

Δεσμευτικότητα
Οι επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου αυτόματα συμφωνούν ότι με την είσοδο, πλοήγηση και χρήση του κατανοούν και αποδέχονται ρητά και αμετάκλητα με ανεπιφύλακτη συμμόρφωσή τους, τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη συναίνεσης με μέρος των όρων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διακόψει την περιήγησή του και να ειδοποιήσει εάν επιθυμεί τον διαχειριστή σχετικά με τη διαφωνία του. Σε κάθε περίπτωση o Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης μέρους ή όλου του περιεχομένου του καθώς και των όρων χρήσης του, όπως επίσης μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να καταργήσει στοιχεία, ή λειτουργίες, να αναστείλει ή να διακόψει προσφερόμενες υπηρεσίες εάν το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία. Τυχόν τροποποιήσεις του περιεχομένου λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν διατυπωθούν γραπτώς και συμπεριληφθούν στο παρόν κείμενο των όρων χρήσης. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για το περιεχόμενο των όρων και να γνωρίζουν ότι εάν ακυρωθεί μέρος των όρων ή επέλθει ολική ή μερική ακύρωση ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, αυτό δεν θα επηρεάσει το σύνολο των υπόλοιπων όρων. Σε περίπτωση που δεν καλυφτεί κάποιο μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Διαδικτυακού Τόπου και του επισκέπτη/χρήστη με τους νέους όρους, τότε θα προστίθενται συμπληρωματικοί ή τροποποιημένοι όροι που θα αντιστοιχούν στο νομικό σκοπό του άκυρου. Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.
Περιορισμός Ευθύνης
Ο Διαδικτυακός Τόπος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι το περιεχόμενο και το σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών του δεν αποτελούν εντολές προς εκτέλεση αυτόνομα από τους χρήστες που τις διαβάζουν και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αποζημίωση, χρηματική ποινή, έξοδα, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, περιεχομένου ή πληροφοριών και κάθε άλλο αρνητικό επακόλουθο που τυχόν προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διαδικτυακός Τόπος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία χωρίς διακοπές, δεν παρέχεται όμως καμία εγγύηση ότι όλες οι υπηρεσίες, επιλογές και το περιεχόμενο θα λειτουργούν αδιάκοπα χωρίς σφάλματα που θα διορθώνονται αυτόματα, εντούτοις θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να καλύψει οποιοδήποτε κενό και να διορθώσει οποιοδήποτε σφάλμα τυχόν προκύψει στο συντομότερο χρονικό διάστημα εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον δηλώνει ότι δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για επανόρθωση ζημιάς που τυχόν προκύψει από συνεργαζόμενους διαδικτυακούς τόπους ή servers μέσω των οποίων αυτοί διατίθενται. Σε αυτή την περίπτωση αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως που τυχόν προκύψει από τα παραπάνω και την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. Μέσα στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου συμπεριλαμβάνονται άρθρα, σχόλια και δημοσιεύσεις που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του. O Διαδικτυακός Τόπος δεν εγγυάται για την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια αυτών.
Ευθύνη Χρήστη
Συγκεκριμένα, απαγορεύονται ρητά στους χρήστες τα παρακάτω: Η διανομή περιεχομένου με παράνομο, χυδαίο, υβριστικό, πορνογραφικό, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό ή επιβλαβές υλικό για ανήλικους ή με φυλετική, εθνική ή σεξιστική διάκριση. Η παραβίαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων του Διαδικτυακού Τόπου και τρίτων όπως και των εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σημάτων απορρήτου ή διακρίσεων. Η περίληψη οποιουδήποτε ιού, επιβλαβούς λογισμικού, κώδικα (malware), pop-up αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου διαφημιστικού υλικού, spam μαζική αλληλογραφία που μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά, προσωρινή ή μόνιμη βλάβη ή δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό hardware ή software του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και στα αρχεία ή καθυστέρηση, διακοπή ή παρεμβολή στη λειτουργία του διακομιστή ή οποιουδήποτε επικοινωνιακού δικτύου. Η περίληψη ψευδούς δήλωσης ως προς το πρόσωπο και την ταυτότητα του προσώπου ή η μίμηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου υποχρεούται να μη τον χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Διαδικτυακού Τόπου ή την έναρξη οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας για πράξεις που ενδεικτικά και όχι αναφορικά μπορεί να αφορούν τον Ποινικό Κώδικα, τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του Διαδικτυακού Τόπου ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος προβεί νομικά εναντίον του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά την προσβολή νόμιμου αγαθού του και εμπίπτει από τους όρους στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου, τότε ο Διαδικτυακός Τόπος έχει το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του επισκέπτη/χρήστη με κάθε νόμιμο μέσο και μαζί με τις αξιώσεις του τρίτου μέρους επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη/χρήστη για την παραβίαση των όρων χρήσης και τις συνέπειες αυτής της πράξης. Ως αποτέλεσμα, συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, οι εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης είναι ορθοί και αναλογικοί όπως τέθηκαν στο παρόν κείμενο.
Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες (hyperlinks)
Με την χρήση συνδέσμων (hyperlinks) εντός του Διαδικτυακού Τόπου παρέχεται τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες/χρήστες κατά την περιήγησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Δεν αποτελούν στοιχεία ελέγχου, αποδοχής ή έγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ούτε των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών. Κάθε link οδηγεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο και η περιήγηση των επισκεπτών/χρηστών υπόκειται στους εκάστοτε όρους χρήσης του. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων που οδηγούν τα links και η πρόσβαση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Διαδικτυακού Τόπου και του χρήστη/επισκέπτη. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στους ανωτέρω όρους, μη επιλύσιμη εξωδίκως, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τον διαχειριστή μέσω της σελίδας «επικοινωνίας» και των στοιχείων (email ή τηλέφωνο) που αναγράφωνται σε αυτή για οποιαδήποτε απορία, ενημέρωση για κάποιο προβληματικό στοιχείο ή επιπλέον πληροφορία.
Η παραγγελία σου
  • Το καλάθι σου είναι άδειο.